KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ 

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi 12/6 34188 Bahçelievler / İstanbul adresinde yerleşik ZİRVE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ  (“ZİRVE YGM”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız. 

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi) 

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ilişkisinin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak; paylaşılan çeşitli dokümanlardan, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmektedir.  

Bu bağlamda; hizmet sözleşmesinin gereği ZİRVE YGM ile aranızdaki her nevi akdi ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz elde edilip işlenmektedir.  

Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir:  

Hizmet, satış vb. sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,  

Güvenliğin sağlanması, bilgilerin ve adli işlemlerin güvenliği ile takibi, 

Gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması 

İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, iç yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla,  

Hizmet, faaliyet ve dosyalar ile ilgili çeşitli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için elektronik posta ve SMS gönderimi yönetiminin sağlanması 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli veriler ZİRVE YGM ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Güvenliğiniz ve yasal yükümlülüklerinin ifası amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; mahkemeler, adli merciiler ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. 

Faaliyetlerin yürütülmesi, kurumsal politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      

İş birliği içerisinde olduğumuz kişiler ile (Ticaret Bakanlığı , Mavi Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ; Paraşüt Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi ,Garanti Bankası A.Ş , Vakıflar Bankası A.Ş vb.) ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirket ve kurumlara kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz. 

Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  

Kişisel verileriniz; çeşitli sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ZİRVE YGM’nin faaliyet konusuna dahil işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda ZİRVE YGM’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. 

İşbu kişiler verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve amaçları başlıca yukarıda sayıldığı gibidir. 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. 

Ayrıca; kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Kanun kapsamındaki başvuruları ve talepleri, “www.zirveygm.com.tr” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; 

  • Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi 12/6 34188 Bahçelievler / İstanbul adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilir, 
  • zirveygm@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.