YGM Olmak İçin Gereken Şartları Nelerdir ?

YGM Olmak İçin Gereken Şartları Nelerdir ?

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olmak için gereken şartlar Gümrük Yönetmeliğini 576.maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Bu bağlamda ; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekir:

1.  Aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayacak nitelikte gümrük müşaviri olmak .

 

  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 228 inci maddesi uyarınca Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az on yıl çalışmış olup Gümrük Müşaviri İzin Belgesi sahibi olmak.
  • Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa etmeleri veya emekliye ayrılmaları sonrasında gümrük müşavirliği sınavına girip başarılı olmak .
  • Gümrük Müşavir Yardımcılığı sonrasında Gümrük Müşaviri sınavını kazanıp en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak,

 

2. Son beş yıl içinde 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

3. Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak,

4. Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak,

5. Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

6. Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ceza almamış olmak,

7. 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak,

8. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak,

9. Altmış beş yaşını doldurmamış olmak.